Terreno Realty Buys Miami-Dade Property, Plans Warehouse Development - Miami Airport Warehouses